top of page
Black & White_edited.jpg

Reglement for utstillere på Bedriftsfestivalens messe 2024

1. Bedriftesfestivalens messe er en åpen nasjonal fagmesse som skal vise fagfolk, lærlinger og publikum tidens materialer, utstyr, tjenester og kompetanse for sin bransje.


2. Alle forbrukere og ansatte i bransjene representert ved messens verdikjede herunder: byggherrer, eiendomsselskaper, tjenesteytende selskaper, produsenter, grossister, forhandlere, importører, agenter, rådgivere, arkitekter, utførende samt institusjoner tilknyttet bransjene har adgang til å delta på messen.


3. Bedriftsfestivalen er en fag,profilerings- og salgsmesse. Det er anledning til ordreopptak og kontraktsslutninger.


4. Påmelding sendes elektronisk via vår hjemmeside.

a. Påmelding blir registrert når skjemaet foreligger i utfylt stand og reglementet er akseptert. Hvert skjema gjelder kun for en (1) utstiller. Ved deltagelse på fellesstand må hver utstiller fylle ut separat påmeldingsskjema. Dette gir rett til markedsføring /utstillerliste på hjemmeside hos arrangør samt plass i messekatalogen som deles ut før og under messen.

b. Påmeldingen er bindende. Arrangøren avgjør om påmeldingen godkjennes eller ikke. Arrangøren gir ikke refusjon for eventuelle feil i utstillerlister og messekatalog.

c. Arrangøren forbeholder seg rett til å justere anmeldt areal +/- 2 m2. Endringer utover dette avtales i henhold til utstillers ønske.


5. Plass anvises i den utstrekning det er mulig i de tilhørende varegrupper og haller.


6. Plassavgiften beregnes etter følgende satser:


Innestand:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


For mer informasjon og bestilling av stand gå inn på www.bedriftsfestivalen.no


7.a. De som melder seg på før 22.mars 2024 og som opprettholder sin bestilling vil få tilgang til 4 nettverksarrangementer som arrangeres før Bedriftfestivalen gjennomføres. Nivå 3 og 4 får også tilgang på "Earlybird"-fordeler fra og med 22.mars 2024.
b. Standleien belastes med 2 fakturaer. Første faktura forfaller 14 dager etter bestilling. (50% av standleie).Første faktura er ikke refunderbar. Andre faktura forfaller 31.07.2024 (50% av standleien).

c. Det beregnes til enhver tid gjeldende morarente pr. mnd. ved betaling etter forfall. Ved manglende betaling innen fastsatte frister gir dette arrangøren retten til å anse denne plassen for ledig og selge den videre.

d. Om flere bedrifter velger å dele stand (Max 4 pr.stand) vil hele beløpet faktureres ved bestilling. 


8. Retningslinjer ved evt. avmeldinger:

a. Dersom en utstiller ikke har henvendt seg til arrangøren med en endring anses bestillingen som endelig etter 31.07.2024.

b. Ved en avmelding før 31.07.24 slipper selskapet å betale faktura nr.2 i henhold til punkt 7B.


9. Fremleie av utstillingsplass er under enhver omstendighet ikke tillatt. Det er anledning til å samarbeide med andre leverandører, men da for varer og tjenester som hører under messens fagområde. For medutstillere gjelder samme reglement som for øvrig

10. Bare varer og tjenester som er påmeldt, kan vises på messen. Arrangør avgjør hvilke varer og tjenester som er tillatt i tråd med konsept.
 

11. Plakater o.l. kan ikke settes opp på messeområdet uten spesiell tillatelse fra arrangøren. Vareprøver og reklamemateriell må kun deles ut på egen stand.
 

12. Dato for innsendelse av arrangementsskisse og bindende bestillinger på teleutstyr, vann og avløp etc. må overholdes. Frister for innsendelser av planskisse, skjemaer og annet utstyr må overholdes. Alle bestillinger er bindende. Utstiller har selv ansvar for å sette seg inn i de tekniske detaljer for egen stand, eventuelle brannskap, stolper og lignende.


13. Bruk av stemmeforsterker, stereoanlegg eller mikrofon er ikke tillatt med mindre annet er avtalt. Det oppfordres til å ta hensyn til medutstillere samt publikum. Arrangør ser seg nødt til av hensyn til medutstillere å plassere stands hvor demonstrasjon av verktøy etc. og som medfører støy til egnet sted. Dersom det skulle forekomme uenighet eller konflikter mellom utstillere, beslutter arrangøren nødvendige tiltak.


14. Utstillere er ansvarlig for skader som de påfører bygninger, innredninger og anlegg. Arrangørens og myndighetenes instrukser og anvisninger må følges nøye. Utstilleren må dekke utgifter til nødvendige fundamenter eller forsterkninger.


15. Arrangøren besørger vanlig vakthold fra monteringen starter til demontering er avsluttet, men påtar seg intet ansvar for de utstilte varer, utstyr og tredjepersons eiendeler. Utstillerne må selv dekke alle nødvendige forsikringer. Det er ikke lov i messens åpningstider å ha ubetjente stands eller å starte demontering før anviste tider. Dette er grunnet sikkerhet ift mennesker og utstyr.


16. Utstillerne må selv sørge for transport, pakking, montasje, demontering og bortkjøring av varer og dekorasjonsmateriell. Alt gods til utstillerne må være godt merket med navn og standnummer.

 

17. Arrangøren besørger renhold av publikumspassasjer og vanlig daglig renhold av stands. Ekstra rengjøring må bestilles og utføres etter regning. Når standen er demontert, må den forlates rengjort og fri for dekorasjonsrester, spiker, fundamenter o.l. I tilfelle forsømmelse, forbeholder arrangøren seg rett til å foreta den nødvendige opprydding for utstillerens regning.


18. Dersom arrangementet på grunn av krig, revolusjon, streik eller andre av partene helt uforskyldte årsaker som pandemi ikke vil kunne gjennomføres, har ingen av partene krav mot hverandre. Eventuell innbetalt avgift, med fradrag av påløpte omkostninger, tilbakebetales. Skulle arrangementet bli avbrutt av force majeure etter at det er åpnet, blir tilbakebetalingen redusert forholdsmessig etter antall dager åpent av planlagt antall dager.


19. Enhver påmelding ansees bundet av dette reglementet uansett om det er tatt forbehold av noe slag. Arrangøren avgjør eventuelle tvister om forståelsen av dette reglementet.

PRESENTASJON - leverandør.jpg
bottom of page